Podwyżka inflacyjna – ile?

W 2005 r. ponad 9 mln emerytów i rencistów czekaj± duże zmiany będące przede wszystkim konsekwencją wprowadzenia nowego sposobu waloryzacji pobieranych przez nich świadczeń. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 28 maja 2004 r. w punkcie I sentencji zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda 42.726,90 zł z odsetkami od dnia 28 maja 2004 r., w punkcie II oddalił powództwo w pozostałej części, w punkcie III zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 4.853,52 zł tytułem kosztów procesu, w punkcie IV nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.399,30 zł tytułem opłaty sądowej, od której powód został zwolniony, a w punkcie V orzekł nieobciążaniu powoda opłatą sądową w części oddalającej powództwo. Continue reading “Podwyżka inflacyjna – ile?”

Advertisements